Velkommen til Erhvervsfyrtårn Life Science

Danmark skal være et fyrtårn, som resten af verden ser mod inden for life science og nye, teknologiske sundhedsløsninger. En lang række offentlige og private aktører er gået sammen om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber mellem bl.a. regioner, kommuner, pensionsselskaber, videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder. 

De første to emner, Erhvervsfyrtårn Life Science arbejder med er SUND VÆGT og MENTAL SUNDHED.  

Mere lighed i sundhed

Erhvervsfyrtårn Life Science blev lanceret i 2022. Formålet er at skabe et fyrtårn indenfor life science, der skal sikre bedre og mere lighed i sundhed, og som kan skabe inspiration for nye velfærdsteknologiske løsninger i udlandet. I et bredt offentligt-privat partnerskab vil vi løfte borgernes sundhed samt styrke danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport. Vi vil gøre Danmark til et fyrtårn for innovative sundhedsløsninger på kronikerområdet.

Innovative sundhedsløsninger

Projekterne tager afsæt i erhvervet, på videninstitutioner og hos offentlige sundhedsaktører i hele landet. Alle aktiviteter foregår på tværs af private virksomheder, sundhedsvæsenet, start-ups, forskningsmiljøer, vidensinstitutioner og offentlige instanser. Projekterne skal bredes ud i hele landet og resten af verden, og løsningerne kan anvendes indenfor flere kroniske sygdomsområder.

FOKUS PÅ MENTAL SUNDHED

Én ud af tre danskere får en psykisk lidelse i løbet af deres liv – og som det er beskrevet i den nye 10 års Psykiatriplan, så er udfordringerne klmåestore. Det offentlige kan ikke løse disse udfordringer alene.

Det bør være en fælles opgave på tværs af samfundet at finde løsninger på, hvordan vi kan hjælpe vores medmennesker med psykiske udfordringer og med at styrke den mentale sundhed generelt.  

Fokus på svær overvægt

Indsatsen har fået navnet Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt, og fokus er på at forebygge, opspore og behandle svær overvægt.

Svær overvægt er en af de betydeligste risikofaktorer for udvikling af kroniske sygdomme, dårlig trivsel og livskvalitet, og der er markant social ulighed i, hvem der har svær overvægt. Dertil er der store omkostninger forbundet med behandling af svær overvægt og følgesygdomme for samfundet i Danmark og globalt.

Tidlige indsatser og nye tværsektorielle løsninger vil være til gavn for både mennesker, sundhedsvæsen og samfund

Partnerskabsmodellen

Erhvervsfyrtårn Life Science er et initiativ fra Erhvervsministeriet, der har til formål at sikre vækst og velfærd i kølvandet på COVID-19. Partnerskabet bag fyrtårnet består af repræsentanter fra blandt andet etablerede virksomheder, start-ups, fonde, pensionsselskaber, regioner og kommuner.

Partnerskabsmodellen løber frem til 2030. Regeringen bevilgede i 2022 82 millioner kr. til erhvervsfyrtårnets arbejde. I 2023 blev bevilget yderligere 72,8 millioner kroner. Dertil kommer medfinansiering fra de private aktører i partnerskabet.

Pilotprojekterne i ERHVERVSFYRTÅRN LIFE SCIENCE skal:

Forebygge mistrivsel blandt skolebørn med digitale løsninger.

Bruge sundhedsteknologi til at inspirere til et sundere liv.

Finde flere personer, som er i risiko for at udvikle svær overvægt eller mental mistrivsel.

Hjælpe personer med sundhedstjek og sundhedsrådgivning.

Hjælpe ledige med svær overvægt og mentale udfordringer tilbage på arbejdsmarkedet.

Hjælpe til nytænkende, holistisk og tværfaglig behandling af store samfundsmæssige sundhedsudfordringer.

Om overvægt
Over halvdelen af alle voksne danskere lever med overvægt, og knap hver femte dansker lever med svær overvægt. Fra 2010 til 2021 steg antallet af danskere med svær overvægt fra 13,6% til 18,5%1. De kommende år forventes antallet af svært overvægtige at vokse markant, hvis der ikke sættes ind over for udviklingen. Svær overvægt er en af de største risikofaktorer for en lang række kroniske sygdomme for eksempel hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Globalt lever mindst 764 mio. mennesker med svær overvægt2
Offentlig-private samarbejder

Pilotprojekterne gennemføres på tværs af det offentlige og private. Det kan for eksempel involvere kommuner, regioner, hospitaler, almen praksis, iværksættere, fonde, pensionsselskaber, life science- og velfærdsteknologiske virksomheder, civilsamfunds-organisationer, erhvervs-fremmeaktører, universiteter og øvrige videninstitutioner.