Velkommen til Erhvervsfyrtårn Life Science

Danmark skal være et fyrtårn, som resten af verden ser mod inden for life science og nye, teknologiske sundhedsløsninger. En lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden er gået sammen om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber mellem bl.a. regioner, kommuner, pensionsselskaber, videninstitutioner og små- og mellemstore virksomheder. I Region Hovedstaden bliver fokus i første omgang på svær overvægt.

Se filmen om Erhvervsfyrtårn Life Science på 2 minutter:
Mere lighed i sundhed

Erhvervsfyrtårn Hovedstaden søsætter i begyndelsen af 2022 en række pilotprojekter, der skal skabe bedre og mere lighed i sundhed. Vi vil skabe et fyrtårn inden for life science, som udlandet kigger mod for inspiration til nye velfærdsteknologiske løsninger. Sammen vil vi løfte borgernes sundhed, øge sundhedsvæsenets effektivitet og kvalitet og styrke danske virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport. Kort sagt vil vi gøre København til global sundhedshovedstad.

Sundhed og velfærdsteknologi

Projekterne tager afsæt i Region Hovedstaden, som har en international anerkendt styrkeposition inden for life science. Det giver en unik mulighed for at skabe et godt miljø for nyskabende sundhedsløsninger, der er udviklet på tværs af private virksomheder, sundhedsvæsenet, start- ups, forskningsmiljøer, videninstitutioner og offentlige instanser. På sigt bredes projekterne ud i hele landet, og løsningerne kan anvendes inden for flere kroniske sygdomsområder.

Fokus på svær overvægt

Indsatsen har fået navnet ’Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt’. Her rettes fokus på udvikling af nye sundhedsløsninger inden for life science og velfærdsteknologi, som kan forebygge, opspore og behandle svær overvægt.

Sund vægt er valgt som pilot, fordi svær overvægt er en af de betydeligste risikofaktorer for udvikling af kroniske sygdomme, dårlig trivsel og livskvalitet, som er markante faktorer for social ulighed og store omkostninger for samfundet i Danmark og globalt.

Tidlige indsatser og nye tværsektorielle løsninger vil være til gavn for både mennesker, sundhedsvæsen og samfund.

Økonomi, vækst og arbejdspladser

‘Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt’ bygger på anbefalinger fra Vækstteam Hovedstaden; ét af i alt syv regionale vækstteams, som tidligere er nedsat af regeringen.

De syv vækstteams, der består af repræsentanter for bl.a. erhvervslivet, fagbevægelsen, pensionsselskaber regioner og kommuner, har givet anbefalinger til, hvordan Danmark styrker væksten og skaber flere arbejdspladser i kølvandet på Covid-19 pandemien.

Anbefalingerne skal nu gøres til virkelighed i en række regionale fyrtårne i hele landet. Regeringen har samlet afsat 1 mia. kr. til udmøntning af de regionale fyrtårne. 595 mio. kr. udloddes i 2022-2023 og 500 mio. kr. efter 2023. I begyndelsen af 2022 beslutter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvordan midlerne fordeles.

Pilotprojekterne i Region Hovedstaden skal:

Forebygge overvægt blandt skolebørn med digitale løsninger.

Bruge sundhedsteknologi til at inspirere til et sundere liv.

Finde flere personer, som er i risiko for at udvikle svær overvægt.

Hjælpe personer med svær overvægt med sundhedstjek og sundhedsrådgivning.

Hjælpe ledige med svær overvægt tilbage på arbejdsmarkedet.

Hjælpe til nytænkende, holistisk og tværfaglig behandling af svær overvægt på et hospital.

Om overvægt

Hver sjette dansker lever med svær overvægt. Det svarer til 800.000 danskere1. Fra 2010 til 2017 steg antallet af danskere med svær overvægt fra 13,6% til 16,8%1. De kommende år forventes antallet af svært overvægtige at vokse markant, hvis der ikke sættes ind over for udviklingen2. Svær overvægt er en af de største risikofaktorer for en lang række kroniske sygdomme, for eksempel hjertekarsygdomme og type 2-diabetes3. Globalt har mindst 650 mio. mennesker svær overvægt4.

Offentlig-private samarbejder

Pilotprojekterne gennemføres på tværs af det offentlige og private. Det kan for eksempel involvere kommuner, regioner, hospitaler, almen praksis, iværksættere, fonde, pensionsselskaber, life science- og velfærdsteknologiske virksomheder, civilsamfunds-organisationer, erhvervs-fremmeaktører, universiteter og øvrige videninstitutioner.

1.Sundhedsstyrelsen, Livsstilsintervention ved svær overvægt (svær overvægt karakteriseres ved et BMI over 30), 2019. Og Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed i ’Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017’ på danskernessundhed.dk.

2.www.cancer.dk/140420_notat-om-fremskrivning-af-overvaegt-i-danmarkfinal.pdf.

3.www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/overvaegt/overvaegt/.

4.www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Bag Erhvervsfyrtårn Life Science står

Erhvervshus Hovedstaden

KKR

Københavns Kommune

PensionDanmark

Region Hovedstaden

Københavns Universitet

Københavns Professionshøjskole

Novo Nordisk

Wonderful Copenhagen

Copenhagen Capacity

Danish Life Science Cluster

Greater Copenhagen

Kontakt

Trine Søby Christensen
Programleder
Danish Life Science Cluster

+45 28 83 83 12

Hjemmesiden er udarbejdet af Kompas Kommunikation i samarbejde med det samlede konsortium. Film og materialer på siden er finansieret af Novo Nordisk.