MENTAL SUNDHED

Mental sundhed og psykiatri er komplekse udfordringer, som også anerkendes i Danmarks 10-års plan for psykiatri og mental sundhed. ​

Det står klart, at det offentlige system alene ikke kan løse disse udfordringer og det er derfor afgørende, at vi gennem offentlige-private samarbejder finder løsninger, der hjælper dem, der kæmper med psykiske udfordringer og styrker den generelle mentale sundhed. Målet er at skabe en fremtid, hvor mental sundhed prioriteres og er tilgængelig for alle.

Her og nu har cirka 20% af den voksne befolkning symptomer på psykisk sygdom.

 

 

 

 

 

 

Psykisk sygdom koster samfundet 110 milliarder kr. om året – primært i form af indirekte omkostninger som produktionstab, førtidspension mv. 

Fire ud af fem danskere vil i løbet af deres liv komme i behandling for en psykisk sygdom. 

Psykisk mistrivsel og -sygdom

Psykisk mistrivsel og -sygdom omfatter en bred vifte af udfordringer – fra dagligdagens stress og mistrivsel til alvorlige psykiatriske diagnoser.​

Nogle mennesker oplever perioder med let depression eller angst, mens andre kæmper med tilstande som skizofreni, bipolar lidelse eller alvorlige spiseforstyrrelser. Der er også dem, der står over for ADHD, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller borderline personlighedsforstyrrelse.​

Forståelsen af disse spektre inden for psykisk mistrivsel og -sygdom er essentiel for at kunne tilbyde passende støtte og behandling til enkeltpersoner. Ved at anerkende denne alsidighed kan vi skabe et mere inkluderende og støttende samfund for alle, uanset hvor de befinder sig på dette spektrum af mentale udfordringer.

10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed

Erhvervsfyrtårnet har som mål at understøtte nationale strategier og sundhedspolitiske prioriteter. Med det særlige fokus på mental sundhed vil fyrtårnet derfor linke ind i den danske 10-års plan for psykiatri og mental sundhed.

Den danske 10-års plan for psykiatri er en ambitiøs plan, der sigter mod at forbedre mental sundhed og behandling af mennesker med psykiske lidelser i Danmark. Planen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i september 2022 og fik samtidig en stor økonomisk bevilling, som skal bruges på gradvis implementering af planens 37 mål over de næste 10 år. Sundhedsstyrelsen har identificeret fem prioriterede indsatsområder, hvor behovet er størst, og gennem offentlige private samarbejder vil Erhvervsfyrtårnet bidrage til at finde innovative løsninger, der kan understøtte disse fem indsatsområder.

Fyrtårnets fokus på mental sundhed vil understøtte de prioriterede indsatsområder i 10-års planen

Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse.​

En væsentlig udfordring i indsatsen til mennesker med psykiske lidelser er utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng i indsatsen.

.

Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser.

Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser er en væsentlig årsag til overdødelighed og sygelighed.

Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser.​

De mest grundlæggende udfordringer handler om stigmatisering og manglende prioritering og ligestilling.​

Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer. ​

Gennemgangen viser, at der er utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud. ​

Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser.

Manglende prioritering af forskning og faglig udvikling giver manglende prestige og udfordringer i forhold til fastholdelse og rekruttering.